Ukončení členství v SMKČ

Ústřední radě Svazu mladých komunistů Československa,

Ústřední revizní a rozhodčí komisi Svazu mladých komunistů Československa,

redakční radě Svazu mladých komunistů Československa,

všem členům, kandidátům členství a sympatizantům.

Soudružky a soudruzi,

vzhledem k tomu, že

1)                    byl mi odepřen přístup ke správě internetových stránek komsomol.cz, aniž bych byl o této skutečnosti informován, aniž by mi byl sdělen důvod a aniž by bylo vysloveno jakékoli uznání za téměř pět let práce na těchto stránkách, kterou nikdo jiný nechtěl dělat, a za jejich sponzorování;

2)                    vedením SMKČ je dlouhodobě podkopávána činnost pražského klubu (patřícího k největším v organizaci), což vyvrcholilo ukončením členství členovi výboru tohoto klubu s. Jiřímu Panklovi (Jiřímu Janiczakovi) za pochybení, jemuž podobná jsou u dalších členů (z vedení nebo k něm loyálních) tolerována;

3)                    v místě mého působení téměř nepřibývají do SMKČ noví zájemci o členství či spolupráci a kromě několika lidí získaných osobně s. Tarikem Muhičem se dlouhodobě nikdo nehlásí, což znamená, že o SMKČ není zájem nebo že vedením nejsou zástupcům klubu kontakty na nové zájemce předávány; velká část aktivistů z Prahy a okolí upadla do pasivity a nejeví další zájem o činnost, někteří se se SMKČ rozešli nebo nejsou organizováni v pražském klubu;

4)                    nemohu souhlasit s celkovou sektářskou linií SMKČ, stále více se uzavírajícího do sebe, dokonce i před vlastními řadovými členy a blízkými spolupracovníky, kdy např. jednání Ústřední rady (ÚR) nemůže řadový člen navštívit, ale nejsou organizována žádná setkání členů, kteří se nyní ani nemohou navzájem poznat;

5)                    generální linií se stalo heslo „držet hubu a krok“, lidé do funkcí nejsou vybíráni podle schopností a aktivit, ale dle loyálnosti k vůdcům, principy demokratického centralismu jsou pošlapávány (viz svévolnou revokaci voleb na II. sjezdu z iniciativy Davida Pazdery a Lukáše Kollarčíka) a Svaz je stále více spolkem příznivců diktátora Davida Pazdery a jeho prodloužené ruky Lukáše Kollarčíka;

6)                    nemohu souhlasit se schvalováním přijetí členů Ústřední radou, které vzalo tuto zásadní pravomoc klubům, a se šikanou kandidátů členství nutností zúčastnit se jednání ÚR, pro řádné řadové členy paradoxně uzavřeného;

7)                    nesouhlasím s tlakem na kluby ohledně hrazení členských příspěvků za neplatící členy, což povede k výraznému početnímu úbytku členské základny a může způsobit zánik klubů; na zbývající členy budou navaleny další funkce vzhledem k byrokratickému zřizování oblastních rad;

8)                    nesouhlasím s defenzivní linií téměř úplné neúčasti na veřejných akcích a neinformování o činnosti organizace na jejích stránkách, jakož i téměř nulovou publikační činností, přičemž mé snahy o její provádění a povzbuzování jsou částí vedení snižovány a sabotovány;

9)                    nesouhlasím s faktickou likvidací časopisu SMKČ Českoslovesnká mladá pravda, na kterém jsem po více než čtyři roky pracoval, a orientací na časopis Vzdor, v němž SMKČ hraje druhé housle a jenž je kopií časopisu Solidarita; nová dělba redakční práce posiluje subjektivismus, pasivita jedince při ní může zmařit úsilí celku a je vytvořen ideologický monopol předsedy organizace;

10)                pro nedůvěru k osobě pokladníka nemohu platit členské příspěvky a tím porušuji stanovy;

11)                někteří představitelé SMKČ se dopouštějí alkoholických excesů a ohrožování svého okolí neslučitelných s komunistickou morálkou, s čímž nechci být spojován;

12)                namísto soudružské spolupráce a kamarádství převládají ze strany osob ovládajících SMKČ intriky, pomluvy, podrazy, podezřívavost, nedůvěra, neupřímnost a další jevy typické pro měšťáckou politiku;

13)                byl jsem obviněn místopředsedou s. Davidem Pazderou z defraudace, ačkoli jsem naopak investoval do činnosti SMKČ za dobu jeho existence snad více, než jakýkoli jiný člen, v řádech desítek tisíc korun, např. poslední samolepkovou kampaň jsem platil celou sám; nedočkal jsem se ze strany osob ovládajících SMKČ žádného vděku, jen pohrdání; žádné peníze SMKČ jsem si nikdy nenechal pro sebe a poslední tržbu za prodej materiálů jsem odeslal do pokladny Vzdoru;

14)                samo budování komunistické mládežnické organizace v zemi bez revoluční marxistické strany je chybné a je třeba se soustředit na vznik komunistické organizace bez ohledu na věk jejích členů, k čemuž SMKČ zjevně nesměřuje a vzhledem ke své izolaci od zbytku protikapitalistického hnutí a velké části zastánců marxismu ani nemůže;

15)                z výše uvedených důvodů nevidím žádný přínos členství v SMKČ pro sebe ani své práce pro takto profilovaný SMKČ a nemohu dále odhodlaně pracovat pro organizaci, jejíž vedení o to zjevně nestojí,

ukončuji své členství ve Svazu mladých komunistů Československa.

Nerozcházím se s vědeckým světovým názorem marxismem-leninismem, k němuž se SMKČ hlásí, nýbrž jen s jeho výkladem a aplikací osobami ovládajícími SMKČ.

S pozdravem

Práci čest!

Leopold Vejr (Lukáš Vrobel)

V Úvalech dne 10. července 2013

svaz_mladych_komunistu_ceskoslovenska_smkc

Advertisements